Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kamu Hizmet Standartları

 

                                                                SAMSUN İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ 

Sıra No

Hizmetin Adı

Başvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süresi(En Geç)

1

Bimer Başvurusu

a) E- mail başvurusu

b) Ad, soyadı, adres telefon numarası

Aynı gün içerisinde cevap verilir.

2

İktm55@kulturturizm.gov.tr

a)E- mail başvurusu

b) Ad, soyadı, adres telefon numarası

Aynı gün içerisinde cevap verilir.

3

Belediyelere Alt Yapı Uygulamaları İle ilgili Mali yardım

1-Dilekçe
2-Proje -Kroki
3-Encümen Kararı
4-Keşif Özeti
5-Harcama Belgeleri
6-Gerekçe Raporu
7-Metraj

Müdürlüğümüzde Kontrol Edilen Evraklar Bakanlığımız İlgili Birimlerine gönderilmekte olup, belge düzenlemesi Bakanlığımızca Yapılmaktadır.

4

Belgelendirme
(Turizm müesseseleri
İşletme-Yatırım)

1-Dilekçe
2-Tesis Raporu
3-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
4-Talebin şirket veya adi ortaklık adına yapılması halinde
tescille ilişkisi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile imza sirküleri
5-İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge
6-Bakanlıkça gerekli görüldüğü hallerde fikir projesi
7-Tesis tescilli kültür varlığında kurulacaksa buna ilişkinbelge

Müdürlüğümüzde Kontrol Edilen Evraklar Bakanlığımız İlgili Birimlerine gönderilmekte olup,belge düzenlemesi Bakanlığımızca Yapılmaktadır.

5

Belgelendirme
(Seyahat Acenteleri)

1-Dilekçe
2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
3-Acente Unvanının kabul edildiğine ilişkin Bakanlıkça verilen yazı
4-Şirket Ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesi
5-İmzaya Yetkili kişi veya kişilerinde belirtildiği Ticaret Sicil
tasdiknamesi
6-Başvuru sahibi anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi
temsile yetkili kişilerin nüfus kayıt sureti ve adli sicil belgesi
7-Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri
8-Personele ait belge ( Enformasyon Memur luğu  ve Sorumlu Müdür)
9-Acente Unvanına ilişkin taahhütname
10-Sahip ve temsile yetkili kişilere ilişkin taahhütname
11-Seyahat Acenteleri Yönetmeliğinin
29. maddede belirtilen değerler üzerinden, 30. maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı.

Müdürlüğümüzde Kontrol Edilen Evraklar Bakanlığımız İlgili Birimlerine gönderilmekte olup, belge düzenlemesi Bakanlığımızca Yapılmaktadır.

6

Tahsis
Satış
Kiralama

Kamu arazilerinin tahsis satış ve kiralama işlemlerinde 2634 sayılı yasa
kapsamında görüş bildirilebilmesi için yapılan başvuruların değerlendirilmesinde
istenilen belgeler
1-Talep Yazısı
2-Mülkiyet Durumu
3-Talep Alanının belirtildiği ölçeği belli harita-kroki

15 gün

7

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri

1-Talep edilen yerin, tarihi turizm, kültürel değerlerine ilişkin bilgi ve belgeler
2-Mülkiyet Durumları
3-Planlar

Kültür ve Turizm Bakanlığının önerisi ve Bakanlar
Kurulu kararı ile ilan edilir.

8

Define Kazısı

1-Müracaat Dilekçesi,
2-İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce Tasdikli
1/500 ölçekli tesviye münhanili haritası veya krokisi,
3-Uzaktan veya yakından olmak üzere çeşitli yönlerden
çekilmiş net fotoğraf,
4-Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakat name, tüzel kişilerden de yetkili organlardan alınacak muvafakat yazısı istenir

Define Arama Kazı İzni tarih ve süreci, Müze Müdürlüğü Başkanlığında, İçişleri ve Maliye Bakanlık Temsilcilerinin Oluşturduğu Komisyonca Belirlenir.

9

Proje ve Proje Uygulama
Yardımı

 

Projeler İçin istenen Belgeler
1 -Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
2-Projenin kapsamına, işin bitirme süresine ve tahmini bedeline ilişkin rapor,
3-9x13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,
dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,
4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği,
5-Fotoğraflı  nüfus cüzdanı örneği,
6-Kanuni tebligat adresi istenir.
Proje yardımından faydalanmak istenen yapının mülkiyeti hisseli
ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterledir.


Proje Uygulamaları İçin İstenen Belgeler


1-Proje uygulamasının kapsamına, işin bitirilme süresine,
uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilişkin rapor.
2-9x13 cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,
dışını ve çevresini gösteren, net çekilmiş fotoğraf albümü,
3-Belediyelerden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve
binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı,
4-Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği,
5-Taşınmaza ilişkin tescil kararı, ilgili kurulca onaylı rölöve,
restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projesi,
6-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
7-Kanuni tebligat adresi istenir.
Proje uygulaması yardımından faydalanmak istenen yapının
mülkiyeti hisseli ise hissedarlardan birinin başvurusu yeterledir

İstenen Belgeler en son üç Eylül tarihine kadar kabul edilerek, değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilecektir.

10

Sertifika


1-Kültür ve Turizm Bakanlığı www.telifhaklari.gov.tr adresinden “F.S.E. Sertifikalandırma Vatandaş Başvurusu” bölümüne girerek Başvurusunu gerçekleştirmek.
2- Ticaret yada Esnaf Odasından Faaliyet Belgesi “Son 6 Ay İçinde Alınmış Olacak” 
3- Ticaret yada Esnaf Odasından Sicil Kaydı Belgesi “Son 6 Ay İçinde Alınmış Olacak” 
4-Banka Dekontu
5-İşletme Vekaleten Yönetiliyorsa Vekaletname
6-İmza Sirküsü
7-Vergi Levhası Örneği
8-Film Kiralama Yapılıyorsa:
a) Film Kiralama Sözleşmesi (Filmlerin Satın Alındığı Firma İle Yapılan Sözleşme)
b)Yetki belgesi
9-Nüfus Cüzdan Sureti
(Talep Edilen Belgeler, İşletme İle İlgi Bilgiler Girildikten Sonra Otomasyon Sistemi Belirtmektedir.)

1 Saat

11

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18. Maddesi gereğince Sanat Eserlerinin Vergi Muafiyeti Talebi

1-Dilekçe
2-Öz Geçmiş
3-Çalışma Örneklerinin (Fotokopi-Fotoğraf) Yer Aldığı Dosya

Müracaat Tarih ve Süreci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Başkanlığında, 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyelerinden 2 Bilir Kişi ile Samsunlu Sanatçılar Derneğinden 2 Bilir Kişinin Katılımlarıyla Oluşturduğu Komisyonca Belirlenir.

12

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Restorasyonu ve Proje Yardımı

1- Taşınmaz sahibi veya vekilinin nüfus cüzdanı ya da pasaportu
2-Banka Hesap Numarası
3-Vergi no veya Tc Kimlik no
4-Vekâletname

2 saat

13

Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Kültürel ve Sanatsal Etkinliklerine Yapılan Yardımlar

       

  Yerel Yönetimler İçin

            1-     Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.

2-     Proje(ad,amaç,tarih,yer,maliyet tablosu, program)

3-     Etkinliğe katılacak kişi ve toplulukların listesi(sanat, bilim adamı vs.)

4-     Mülki idare amirliğinden(valilik, kaymakamlık)alınan izin belgesi

            5-     Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmesi zorunludur. Yeni etkinlik tahinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

Dernek ve Vakıflar İçin            

            1-Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.

             2- Kuruluş sözleşmesi senedi veya tüzüğün onaylı örneği(Onay işlemi başvuru sırasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde ve il Dernekler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilebilir.)

             3- Proje(ad,amaç,tarih,yer,maliyet tablosu, program)

             4- Etkinliğe katılacak kişi ve toplulukların listesi(sanat, bilim adamı vs.)

             5- Mülki idare amirliğinden(valilik, kaymakamlık)alınan izin belgesi

 6-     Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmesi zorunludur. Yeni etkinlik tahinden önce mülki idare amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilecektir.

Teşekkül, etkinlik tarihinden en az otuz gün önce etkinliğin yapılacağı ilin İl Müdürlüğüne müracaat etmelidir.

             

Teşekkül, harcama belgelerinin(hizmet yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenen fatura),sonuç raporlarının, etkinlikle ilgili Bilgi, belge ve her türlü dokümanın birer örneğini, etkinliğin bitimini müteakip en geç bir ay içinde İl Müdürlüğüne ermek vzorundadır.

 

 İlk Müracaat Yeri: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü                                            İkinci Müracaat Yer i: Valilik                              

 İsim: Yüksel ÜNAL                                                                                          İsim: M.Ali KARATEKELİ

 Unvan: İl Müdürü                                                                                             Unvan: Vali Yardımcısı                                                                                                                                                     

 Adres: İstiklal Cad. No:51 SAMSUN                                                                Adres:                                                                                                                                                                                   

 Tel:   0362 431 00 14– 432 11 58                                                                    Tel:                                                     

 Faks: 0362 435 65 48                                                                                       Faks:                                                                                                       

 E.posta: iktm55@kulturturizm.gov.tr                                                                 E.posta: